Healthy Hc

ยาตา

Posted on: July 24, 2011

วิธีการใชยาหยอดตา มีขั้นตอนดังนี้
1. ล้างมือให้สะอาด
2. เปิดเกลียวจุกของขวดยาไว้โดยไม่วางฝาขวดคว่ำลงบนพื้น เฉพาะยาที่มีหลอดหยดซึ่งเอาออกจากตัวขวดได้ยังไม่ต้องเอาหลอดหยดออกจากขวด
3.ให้ใช้มือข้างหนึ่งจับหลอดหยดและดูดยาให้เข้าไปในหลอด (เฉพาะยาที่มีหลอดซึ่งเอาออกจากตัวขวดได้)
4. นอนหรือเงยหน้าขึ้น
5.ค่อยๆใช้มืออีกข้างหนึ่งดึงเปลือกตาล่างออกมาให้เป็นกระพุ้งและเหลือบตาขึ้นข้างบน
6.หยอดยาให้ได้จํานวนหยดตามที่แพทยสั่งลงในด้านในกระพุ้ง ของเปลือกตาล่าง ระวังอย่าให้ปลายหลอดหยดถูกตา ขนตา เปลือกตา มือ หรือสิ่งใดๆ
7. ปล่อยมือจากการดึงเปลือกตาล่าง และอย่ากระพริบตาสักครู(อย่างน้อย 30 วินาที)
8. เอาหลอดหยดใส่ขวดและปิดฝาให้สนิท (เฉพาะยาที่มีหลอดหยดซึ่งเอาออกจากตัวขวดได้)

คําแนะนําและข้อควรระวังเกี่ยวกับยาหยอดตา
1. ถ้าจําเป็นต้องใช้ยาหยอดตา 2 ชนิดพร้อมกันัควรเว้น ระยะเวลาประมาณ5-10 นาที ถ้ายาอีกชนิดเป็นยาขี้ผึ้งป้ายตา ให้หยอดยาก่อนและรอประมาณ 10 นาที จึงใช้ยาขี้ผึ้งป้ายตา มิฉะนั้นยาอาจไปทําลายฤทธิ์กันเอง หรือเจือจางซึ่งกันและกัน
2. ห้ามใช้ยาหยอดตาร่วมกับผู้อื่นเพราะอาจทําให้ติดโรคได
3.ยาอาจทําให้ตาพร่า แสบตา หรือเคืองตาหลังจากหยอดตาได ดังนั้นไม่ควรขับรถหรือต้องทํางานที่เสี่ยงต่ออันตราย จนกว่าตาจะมองเห็นไดชัดเจนตามปกติ
4. ห้ามล้างหลอดหยด
5. ถ้าลืมหยอดตาให้หยอดตาทันทีที่นึกได้ แตถ้าใกล้จะถึงเวลาที่จะหยอดตาครั้งต่อไปให้รอหยอดตาครั้งต่อไปได้เลย
6. ถ้ายาหยอดตาเป็นชนิดยาน้ําแขวนตะกอน จะต้องเขย่าขวดก่อนใช
7. ยาหยอดตาที่เปิดใช้แล้วห้ามใช้ เกิน 1 เดือน ถ้ามียาเหลือควรทิ้งไป
8. ยาหยอดตาบางชนิดควรเก็บในตู้เย็น ฉะนั้นต้องอ่านฉลากให้เข้าใจ
9. ยาหยอดตาบางชนิดจะทําให้รู้สึกขมในคอได เพราะตาและคอมีทางติดต่อถึงกันได้ อาจกดหัวตาเบาๆ เพื่อลดการ ไหลของยาจากตาลงคอ

วิธีการใช้ขี้ผึ้งป้ายตา มีขั้นตอนดังนี้
1. ล้างมือให้สะอาด
2. เปิดจุกหลอดยาไว้ โดยวางให้ฝาหลอดหงายขึ้น
3. นอน หรือ นั่งเงยหน้าขึ้น
4. ค่อยๆ ใช้มือข้างหนึ่งดึงหนังตาล่างลงมาให้เป็นกระพุ้ง และเหลือบตาขึ้นข้างบน
5.ให้ใช้มืออีกข้างหนึ่งจับหลอดขี้ผึ้งป้ายตา และบีบขี้ผึ้งขนาดยาวประมาณ 1เซนติเมตร หรือประมาณ 1/2 นิ้ว ลงในด้านใน ของเปลือกตาล่างระวัง! อย่าให้ปลายหลอดขี้ผึ้งถูกตาหรือสิ่งใดๆ
6. ปล่อยมือจากการดึงหนังตา
7. ค่อยๆ ปิดตาและกลอกลูกตาไปมาทุกทิศทางขณะที่ยังปิดตาอยู่สักครู่
8. ปิดฝาจุกหลอดยาให้สนิท

คําแนะนําและข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ยาป้ายตา
1. ระวังความสะอาดของปลายหลอดยา และห้ามจับปลายหลอดยา
2. เมื่อบีบยาออกมาแล้วเห็นว่าลักษณะยาแห้งและแข็ง ให้ บีบส่วนนั้นทิ้งไป (ในทางปฏิบัติ เมื่อเปิดใช้ยาป้ายตาหลอด นั้นเป็นครั้งแรก จะแนะนําให้บีบยาทิ้งไปประมาณ0.5 ซ.ม.) 3. กรณีที่แพทย์สั่งจ่ายยาป้ายตาชนิดเดียวกันมาหลายหลอด ให้เปิดใช้ทีละหลอดจนหมด จึงเปิดใช้หลอดถัดไป
4. กรณีที่ต้องป้ายยาตาหลายชนิดพร้อมกัน ให เว้นระยะประมาณ10 นาทีก่อนป้ายตัวถัดไป
5. กรณีที่ต้องใช้ยาป้ายตาพร้อมกับยาหยอดตา ให้หยอดตา ก่อนประมาณ5-10 นาที แล้วจึงป้ายตา
6. ก่อนเปิดหลอดยาป้ายตา ให้กําหลอดไว้ในมือสักครู เป็นการเพิ่มอุณภูมิให้กับยาเพื่อให้บีบหลอดแล้วไหลออกมาได้ดี
7. ห้ามล้างปลายหลอดยาขี้ผึ้งป้ายตา
8. ถ้าลืมป้ายตาให้ป้ายตาทันทีที่นึกไดแต่ถ้าใกล้จะถึงเวลาที่จะ ป้ายตาครั้งต่อไปให้รอหยอดตาครั้งต่อไปได้เลย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: